De voornaam Coen in de A-stam Hamers, Beverwijk-tak,

families Hamers en Post.

 

Van kinds af aan ben ik mij bewust geweest van een bijzondere voornaam. Mijn vader werd Coen junior genoemd, mijn grootvader Coen senior. Zelf nam ik genoegen met Coentje of Coen van Coen. Maar bij mijn opa Coen Hamers thuis, aan de Willemsbeekweg ij IJmuiden-Oost, waar je altijd wel een of meer van zijn buren, de paters Kapucijnen in het Rectoraat IJmuiden-Oost, aan tafel aantrof, genietend van een pijp, sigaar en/of borrel, was het feest. Coen van Coen van Coen was mijn “kerkelijke” naam. En bij de Kapucijnen, waar net in 1936 een van hun ordebroeders, Coenraad van Parzham van Altötting, heilig was verklaard, was dat driewerf bijzonder.

Ik heb nog altijd als een bijzonder aandenken, thuis, een mooie reliekhouder met een stukje “ex ossibus Sancti Conradi” (= uit de beenderen van de Heilige Coenraad), vergezeld van een plechtig in het Latijn gestelde, door vele ‘hoge’ Duitse Kapucijnen ondertekende verklaring omtrent de authenticiteit. Bijzonder ook, omdat mijn oma Hamers-van Deijck met haar door reuma geteisterde handen hiervoor nog persoonlijk een opbergzakje gehaakt heeft.

 

Ik heb ook nog negen neven met de voornaam Coen, maar slechts twee daarvan (Coen van ome Ben en Coen van ome Piet) droegen ook de achternaam Hamers. Zij woonden ver weg in Tilburg en Tiel. Ik had dus als enige echte Coen Hamers in IJmuiden-Oost het rijk alleen.

Voor ons was de eerste Coen opa Coenraad Cornelis Hamers (17:2:1882 – 6:1:1955). Naar hem waren vernoemd zijn kleinzonen:

1. Coenraad Cornelis Eijman                                                * Velsen 29:9:1933

2. Coenraad Cornelis Hermans                                             * Velsen 23:8:1939

3. Coenraad Cornelis van Schinkel                                       * Velsen 29:10:1933

4. Coenraad Cornelis Anthonius Ruijter                               * Velsen 31:3:1943

5. Coenraad Cornelis Johannes Bernardus Hamers (Benzn) * Tilburg 5:4:1942

6. Coenraad Cornelis Maria III Hamers (ikzelf)                   * Velsen 21:6:1946

7. Coenraad Cornelis Maria Velders                                     * Tiel 30:3:1950

8. Coenraad Johannes Franciscus Schoots                            * Velsen 4:3:1951

9. Coenraad Cornelis Franciscus Hamers (Pietzn)                * Tiel 9:5:1954

10. Coenraad Cornelis Wilhelmus Melkert                           * 's-Hertogenbosch 6:5:1955

En in de tweede of derde naam vernoemd ook nog:

11. Johannes Coenraad Petrus Hamers                                 * Tiel 5:5:1950

12. Wilhelmus Theodorus Coenraad Melkert                       * 's-Hertogenbosch 27:5:1950

 

Geen wonder dat, toen ik mijn eerste schreden op het pad van de genealogie zette, de voornaam Coen mijn speciale aandacht kreeg en hield.

Allereerst richtte ik mijn aandacht op het gezin van mijn opa Hamers. Opa was als Coenraad Cornelis het vierde kind (en vierde zoon) van het echtpaar Pieter (Piet) Hamers en Dorothea Helena Antonia (Door) Post. Ik had daarbij twee verrassingen. Mijn eerste verrassing was, dat ook hun tweede kind en zoon al een Coen bleek te zijn. Maar de kleine Coenraad Theodorus, geboren Velsen 20:8:1879, was op 22:1:1881 al weer overleden. De eerste zoon na zijn overlijden in het gezin van Piet Hamers en Door Post was mijn opa, geboren Velsen 17:2:1882, en hij werd een herkansing voor de naam: Coenraad Cornelis. De tweede verrassing was de achternaam van overgrootmoeder Door: Post. Net zoals de achternaam van mijn moeder Johanna Theodora Post. Zouden die twee verwant zijn? Ik zou er snel genoeg achterkomen.

 

Dankzij het nijvere, mij reeds bekende werk van mijn verre neven N.A.M. en V.W.M. Hamers wist ik, dat daarvoor in mijn lijn in de Brunssum-stam geen Coen Hamers meer was te vinden. Pas in de generatie van mijn opa deed de naam Coen dus zijn intrede in onze familie en wel twee keer in een gezin. Naar wie zouden ze dan vernoemd geweest zijn?

Mijn aandacht verplaatste zich daarom eerst naar die familie van Door Post. De vader van Door Hamers – Post bleek ook de naamgever in de familie Hamers: Coenraad Albertus Post. 

Deze Coen Post had op zijn beurt weer een broer, Machiel (Giel) Anthonie Post, in de negentiende eeuw gemeenteontvanger bij de gemeente Velsen en inderdaad de overgrootvader van mijn moeder. Hun beider vader en moeder bleken respectievelijk Jan Post en Dorothea (Door) Haantjes, op 12:7:1812 te Velsen in het huwelijk getreden. Er bleek dus wel degelijk verwantschap tussen Door en Jo te bestaan. Deze verwantschap heb ik elders in mijn kwartierstaat vetgedrukt weer gegeven.

 

De voor de hand liggende conclusie is dan, dat de voornaam Coen, als er sprake is van vernoeming, in de kwartieren 36 = 48, 37 = 49, 38 of 39 gezocht moet worden. Verder speurwerk toonde snel aan, dat de kwartieren 38 en 39 gevoeglijk afvallen. Deze families stammen uit Uden in de Meijerij van Den Bosch en geen van de mij daarvan bekende verwanten draagt de voornaam Coen.

 

In de familie Post (36 = 48 en 37 = 49) daarentegen, duikt de voornaam Coen wel op. Door het (tweede) huwelijk van de weduwnaar Jan Post met de wees Door Haantjes op 12 juli 1812 te Velsen is een familierelatie ontstaan tussen Jan Post en de chirurgijnen van respectievelijk Haarlem en Velsen, Arnoldus en Bernardus Betting. Beiden waren namelijk de ooms aan moeders kant van zijn bruid en op de bruiloft op 12 juli 1812, blijkens de acte, als getuigen van de bruid nadrukkelijk aanwezig.

… in tegenwoordigheid van Huig Post  oud 21 jaaren van beroep arbeider en Frans Heeremans  oud 43 jaren van beroep landbouwer beide wonende alhier, Arnoldus Betting  oud 63 jaaren van beroep Chirurgijn woonend te Haarlem en Bernardus Betting  oud 53 jaren van beroep Chirurgijn woonende alhier, de eerste broeder en de tweede goede bekende van de comparant ter eenre de derde en vierde ooms van de comparant ter andere zijde .

 

Behalve chirurgijn was Bernardus Betting ook nog patriottisch schepen in Velsen blijkens de volgende notitie.

Op 11 december 1798 werd ten overstaan van F.J. Prince, secretaris van Velsen, en de schepenen B. Betting en D. Gaykema, als getuigen, door dominee Broedelet en pastoor Allebé, beide vergezeld door drie kerkbestuurders, na ,,Amicaale Conferentien'' de schikking getroffen, dat de hervormde kerkgenootschap de volle en vrije eigendom verkreeg van het kerkgebouw in het dorp Velsen, met het daarbij behorende pastoriehuis, de tuin, de landerijen en alle verdere bezittingen. De toren en de klokken bleven, krachtens de additionele artikelen van de Staatsregeling van 1798, eigendom van de burgerlijke gemeente.

 

 

class=Section2>

Ooms, dus moesten ze de broers van haar, reeds overleden, moeder, Johanna Elisabeth Haantjes-Betting, zijn. In deze familie Betting komt de voornaam Coen veelvuldig voor. Oom Bernardus heeft een zoon Coenradus Hendrikus (ook wel Coenraad Henricus). Omdat zijn grootvader aan moederskant Hendrik Hendriks heet, zit een vernoeming er wel in. Maar naar wie? Als werkhypothese nam ik aan, dat beide grootvaders in de naam van Coenraad Henricus aanwezig konden zijn. Hendrik Hendriks was bekend, dus was het zoeken naar Coen, Coenraad of Coenradus Betting. Overigens was deze Coenraad Henricus peter (doopgetuige) bij de doop van eerder genoemde Coenraad Albertus Post

 

Allereerst maakte ik het gezin Haantjes (van Dorothea Maria) zo compleet mogelijk, maar dat bood weinig aanknopingspunten meer, dan dat bij haar enige zuster waarvan een huwelijk bekend is, ook al een zoon Johannes Conradus Hooggreef,  te Velsen 9:10:1811 geboren was. Van deze familie Hooggreef-Haantjes bleek vervolgens een bekend IJmuidens geslacht Smakman af te stammen, waarvan ook wijlen ons bestuurslid Herman Hamers in Maastricht via zijn moeder afstamde. Van diezelfde familie Smakman trouwde later weer een neef van mijn moeder:

WILLEM JAN POST, geboren Velsen 30 mei 1920, rijwielhersteller, pompbediende, gehuwd Velsen 21 maart 1947, kerkelijk huwelijk Velsen 21 juli 1948 met Alida Johanna Maria Smakman, geboren Velsen 10 juli 1922, dochter van Hendrikus en Maria Anna Theodora Riesenbeck.

 

Mijn volgende stap was een poging tot reconstructie van het gezin van Johanna Elisabeth, Arnoldus en Bernardus Betting. Uit aantekeningen bij hun overlijden, voor zover bekend, bleek de oorsprong van dit gezin in Bredevoort gelegen te zijn. Daar was vooralsnog voor mij enige jaren lang geen aanknopingspunt te vinden.

Een andere poging was het zoeken van vernoemingen van de kinderen uit het gezin van Jan Post en Door Haantjes. Dat leverde wat aanknopingspunten op.

 

Gezin Post-Haantjes

JOANNES ( JAN ) POST

geboren te Velsen, gedoopt RK te Driehuis  21 oktober 1782, peter en meter zijn Dirk Kuiper  en zijn vrouw Neeltje Post , gestorven te Velsen 15 oktober 1824 na de middag om 2 uur, aangifte van het overlijden, 's avonds om 7 uur, door Huig Post, broer, en Jan Coenraad Vorst, buurman,

beroep "kledermaker", zoon van Cornel(i)us Post en Trijntje Janse Donker.

 

gehuwd (1) Driehuis 14 januari 1810 met:

STIJNTJE VAN BRAGT

geboren te Velsen <datum> 1790

overleden 14 januari 1811, ruim 21 jaar oud

dochter van N. en N.N.

Verklaring van aangeven van lijken van de 14e van de Louwmaand 1811:

geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het 24ste Artikel der Ordonnantie

op het Recht van Successie, alomme binnen het Bataafsch Gemeenebest intevorderen,

bij Hun Hoog Mogenden gearresteerd den 4den October 1805, dat overleden is

Stijntje van Bragt

oud ruijm 21 gewoond hebbende in Velsen

gehuwd geweest, zonder kinderen na te laten.

Actum in Velsen, den 14den Louwmaand 1811.

Was getekend: Jan Post

(2) Velsen 12 juli 1812 met:

DOROTHEA ( DOOR) MARIA HAANTJES

gedoopt Amsterdam 20 augustus 1782 in de kerk de Lely (Amsterdam 345 p. 115 (folio 58) nr.7)

overleden Velsen 12 januari 1865 in wijk K no. 89, thans nog bekend als het Schoutshuis in Velsen,

in 1848 wonende bij haar zoon Machiel Antony  in huis no. 201A in Dorp Velsen

beroep "kledermaakster" (1826)

dochter van Alexander Haantjes en Johanna Elisabeth Betting, beiden reeds overleden in 1812

Zij werd bij haar huwelijk begeleid door haar ooms Arnoldus en Bernardus Betting, van beroep chirurgijn, respectievelijk te Haarlem  en Velsen. Hun huwelijksakte is de twaalfde na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1812 te Velsen:

Heeden den Twaalfde Jyly des jaars achttien honderd twaalf zijn voor mij Maire van Velsen als ambtenaar van Burgerlijke Stand in tegenwoordigheid van Huig Post  oud 21 jaaren van beroep arbeider en Frans Heeremans  oud 43 jaren van beroep landbouwer beide wonende alhier Arnoldus Betting  oud 63 jaaren van beroep Chirurgijn woonend te Haarlem en Bernardus Betting  oud 53 jaren van beroep Chirurgijn woonende alhier, de eerste broeder en de tweede goede bekende van de comparant ter eenre de derde en vierde ooms van de comparant ter andere zijde . . Verscheenen om een huwelijk aan te gaan Jan Post oud 29 jaren woonende in Velsen weduwnaar zoon van wijlen Cornelis Post  en wijlen Trijntje Donker  van beroep kledermaker met Dorothea Maria Haantjes  oud ruim 29 jaren meerderjarige jonge dochter woonende in Velsen dogter van wijlen Alexander Haantjes  en Johanna Elisabeth Betting  wijders geleezen zijnde-----------

Vooreerst de doopcedelle uit het register der Roomsch Catholike Gemeente van Velsen  waaruit blijkt dat Jan Post van wie als vader te boek staat Cornelis Post  & als moeder Trijntje Jans Donker  op den 21e Oktober 1782 is gedoopt. Ten tweede de doodcedeelle van de vader & moeder van de comparant ter eenre. Ten derde de doodacte van de comparant zijn overleedene vrouw ten vierde de doopacte van de comparante ter andere zijde uit het register der Rooms Catholique Gemeente te Amsterdam  waar uit blijkt dat Dorothea Maria Haantjes  van wien als vader en moeder te boek staan Alexander Haantjes  en Johanna Betting  op 20e Augustus 1782 is gedoopt. ten vijfde de doodcedeelle van de vader & moeder van de comparante ter andere zijde ten zesde het consent van de voogd van de comparante ten zevende de acte van afkondiging der Trouwbeloften tusschen de voorschrevene Echtgenooten opgemaakt door de Maire en 28 Junij en den vijfde Julij 1812 en aangeplakt aan het Huis der Gemeente ten zelve dage.

En vermits aan mij is gebleken dat er geene oppositie teegen het voornoemde huwelijk heeft plaats gehad zo heb ik Maire voorn nadat gemelde persoonen aan mij duidelijk hebben verklaard dat zij zig onderling tot Echtgenooten neemen, ingevolge de wet uitspraak gedaan dat gemelde Jan Post en Dorothea Maria Haantjes  door het huwelijk vereenigd zijnde deeze teegenwoordige acte door mij vervaardigd, en door de echtgenooten en Getuigen te gelijk met mij onderteekend ten dage maand en Jaare als booven-----------------

Was getekend:

Jan Post, Door Haantjes kan niet schrijven, de Maire van Velsen M.H. Ogelwight, Huig Post, F.Heeremans, As Betting, Bernds Betting.

 

Uit het tweede huwelijk:

1. Cornelis Alexander        * Velsen 19:7:1813

Hij is vernoemd naar zijn beide grootvaders Cornelis Post en Alexander Haantjes.

Nakomelingen

2. Coenradus Albertus       * Velsen 4:1:1816

Noch Coen, noch Albertus zijn in de familie Post bekend, dus Haantjes of Betting?

Stamvader en naamgever Coen in de familie Hamers.

3. Machiel Anthonie          * Velsen 19:10:1818

De peetoom van Door Haantjes was Michiel van Steenwijk, Anthonius komt in relatie met Betting-vrouwen meerdere keren voor.

Stamvader Post (Heerenduinweg).

4. Maria Johanna               * Velsen 31:10:1821

                                           + Velsen 27:6:1823

5. Maria Dorothea             * Velsen 8:1:1824

                                           + Velsen 14:3:1907

gehuwd Velsen 22:4:1863 met Hendrikus van Roosmalen, geboren Uden <datum>, zoon van Johannes  en Helena van de Hoogen.

Getuigen bij dit huwelijk waren: Machiel Antonie Post, winkelier en broer van de bruid, Coenraad Post, tapper en broer van de bruid, Willem Dam, landbouwer en bekende van de bruid, Arie Traan, tapper en bekende van de bruid.

 

Ook deze aanpak leidde tot niets, anders dan dat de combinatie, Albertus, Coenraad en Betting in www.google.nl leidde tot het gezin van de jongste oom van Door Haantjes: Albertus (ook wel genoemd: Adelbertus, Nicolaus of Norbertus) Johannes Betting en Elisabeth COENRADINA Bloemzaad. Albertus was eveneens chirurgijn, maar dan in Limmen en Koedijk. De reconstructie van dat gezin had heel wat voeten in aarde en nog steeds is het beeld niet compleet. Wels is duidelijk, dat Albertus na het overlijden van zijn eerste vrouw het spoor, zoals ze in Twente zeggen: “good biester” was. Zou Coenraad dan van de vrouw van Albertus komen?

 

Gezin Betting – Bloemzaad e.a.

ALBERTUS (Adelbertus? / Nicolaus?/ Norbertus?) JOHANNES BETTING,

gedoopt Bredevoort 22 februari 1761

wonend Amsterdam, Alkmaar, Koedijk, Limmen

beroep chirurgijn in Limmen en Koedijk

overleden, begraven Limmen 24:11:1809

          gehuwd (1) Amsterdam? met:

Elisabeth Coenradina Bloemzaad

geboren

beroep

overleden Amsterdam 1798

gehuwd (2) Castricum 15:05:1800 (getuigen: Jan Glorie, Pieter Pze Kuijs, Guurtje Danielse Toulouse) met (2):

Aaltje Eefzing

ook wel genaamd: Aaltje / Antje Willems Eesing

geboren Castricum ?

beroep

overleden voor 1802

weduwe, eerder gehuwd (1) met Meester Jacob Drost

          buitenechtelijke relatie (3) Limmen 1801 met:

Trijntje Barentse Kaale

geboren

beroep

overleden

          gehuwd (4) Alkmaar1802 met: (2)

Agatha (Aagje) Mijne

geboren

beroep

overleden

weduwe, eerder gehuwd met (1) Jan Ariaanse Baart (+ tussen 29:07:1798 en 1800)

 

uit (1):

1. Dorothea Maria                                                                 ged. Amsterdam 25:5:1791

RK Kerk ’t Boompje (moeder Bloemsaat), pastor Bartholomeus Alberts, peter Rudolf Bloemsaat, meter Dorothea van Harxen (Bron: 323p. 259 nr 11)

2. Conrardus Ludolphus                                                        ged. Amsterdam 25:7:1792

RK Kerk ’t Boompje, pastor Bartholomeus Alberts, peter Arnoldus Betting, meter Maria ter Stegen (Bron: 324p. 11 (folio 6) nr 1)

3. Joanna (Johanna) Bernardina (Na(a)tje)                                     ged. Amsterdam 14:07:1793

RK Kerk ’t Boompje (vader Norbertus!), pastor Bartholomeus Alberts, peter Bernardus Betting, meter Bernardina Betting (Bron 324p. 32 (folio 16v) nr 8)

                                                                                               + Alkmaar 27:05:1847

Stammoeder van de familie Pieter Klaasz (de) Groot in Egmond aan Zee en Egmond-Binnen (Oud K)

          Kinderen RK gedoopt in Egmond aan de Hoef

4. Paulus Bernardus                                                               ged. Amsterdam 6:12:1795

RK Kerk ’t Boompje (moeder Bloemzaat), pastor Theodorus van den Idsert, peter Paulus Bloemzaat, meter Wilhelmina Bloemzaat (Bron 324p. 68 (folio 34v) nr 18)

uit (2):

5. Naatje                                                                                ged. Castricum

uit (3)

6. Anna                                                                                  ged. Castricum 18:09:1801

          filia adulterina; doopgetuige Maartje Barentse Kaale

                                                                                               + Limmen 19:10:1801

uit (4):

7. Elisabeth Conradina (Betje)                                              * Alkmaar 09:06:1803

                                                                                               ged. Alkmaar 26:06:1803

                                                                                               + Koedijk 27:05:1847

                   Stammoeder van de familie Jacob Hart (1803 – 1855) in Koedijk.

 

Het was voor mij eigenlijk niet te rijmen met andere vernoemingen in de familie. Dus zocht ik verder. Recent kreeg ik de geniale ingeving om een te “googelen” in Duitsland op Coen Betting. En dat leverde de lang gezochte relatie op:

Coenraet Lägeland genannt Betting (Bettink)

gedoopt Spork (Bocholt) 1 november 1693, zoon van Herman Lägeland genannt Betting en Trine Benninck (gehuwd Bocholt 25 november 1691)

Dieses Jahr (1693) seind noch zeimlich fruchten gewesen, Korn mittelmassig, ziemlich weitz, gerst, vill haber und so fil buchweitz, als in 100 Jahr vieleigt, doch war alles theur.

November en december waren stormachtig met overheersende zeewinden. Stadhouder Willem III kon zo niet naar Engeland.

inwoner van Bredevoort in 1748 : “Aen den lesten Stuijver” (met 2 kinderen),

beroep

          gehuwd (1) Spork (Bocholt) met:

Lambertina Ubbing

          gehuwd (2) Lichtenvoorde (?) met: (1)

Dorothe van Harxel

gedoopt Lichtenvoorde 11 september 1718,

dochter van Arnoldus Harcksel en Aeltjen Kraghten

in 1791 meter bij de doop van haar kleindochter Dorothea Maria in Amsterdam

(2) gehuwd Bredevoort 28 januari 1780 met

Gerrit Jan Betting, broer van Coenraet

uit (2):

1. Arnolda                                                                             ged. Lichtenvoorde 11:11:1742

                                                                                               + vóór 1748

2. Johanna Elisabeth                                                              ged. Bredevoort 23:8:1744

                   gehuwd met Alexander Haantjes,

                   Stammoeder familie Post (en Hamers) in Velsen

3. Dorothea Johanna                                                              ged. Bredevoort 8:11:1746

                   ?? gehuwd met Michiel van Steenwijk

in 1782 zijn zij peter en meter bij de doop van Dorothea Maria Haantjes, dochter van haar zus Johanna Elisabeth

4. Arnoldus                                                                            ged. Bredevoort 14:2:1749

De chirurgijn van Haarlem en stamvader van een geslacht van huisartsen in Velsen en Santpoort

5. Bernardus                                                                          ged. Bredevoort 1:1:1755

                   De chirurgijn van Santpoort en Velsen

6. Dores                                                                                 ged. Bredevoort 23:10:1757

7. Albertus Johannes                                                             ged. Bredevoort 22:2:1761

                   De chirurgijn van Limmen en Koedijk

 

En dan doemt de afstammingsreeks op:

Coen Betting (1693) => Johanna Elisabeth Haantjes-Betting (1744) => Dorothea Johanna Post-Betting (1782) => Coenraad Albertus Post (1816) => Dorothea Helena Anthonia Hamers-Post (1850) => Coenraad Cornelis Hamers (1882) => Coenraad Cornelis Hamers (1919) => Coenraad Cornelis Maria Hamers (1946) => Coenraad Cornelis Hamers (1976)

 Inmiddels is in de volgende generatie ook de naam Coen al weer volop aanwezig, evenals in de jongste generatie:

1. Coenraad Johannes Petrus Hamers       * Velsen 30:11:1972

2. Coenraad Cornelis IV Hamers              * Breklenkamp 2:2:1976

3. Jérome Coenraad Cees Carpentier        * Velsen 8:1:1983

4. Koen Roland Koster                             * IJsselstein 8:8:1991

5. Rinke Jan Coen Koehorst                     * Hengelo 18:6:2006 (naar zijn grootvaders)

6. Wessel Jan Coenraad                            * Hengelo 14:12:2007 (naar zijn grootvader en overgrootvader)

En in andere takken van de familie Post:

7. Cornelis COENRADUS Post

en diens kleinzoon:

8. Cornelis COENRADUS Petrus Blom

          9. Hugo COENRADUS Post

en een zoon van zijn zus Geertruida:

10. Theodorus KOENRAAD Smakman. En ook dat leidt weer naar een Hamers.

 

Het kan verkeren!© Publicatie van de stichting Archivalia Post&Hamers

Terug Home